Πρόσκληση Συμβούλου Υποστήριξης για ΕΠΑΝΕΚ 118


Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 118 ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1.Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προετοιμασία και υποβολή Φακέλου Πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης την οποία προτίθεται να υποβάλει το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος (εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Εργοδότης») για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνέχεια της από 21.1.2021 Πρόσκλησης με Κωδικό 118 που δημοσίευσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος».
2.Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει έως την έκδοση της απόφασης ένταξης της Πράξης, ή την απόρριψη της πρότασης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις υποχρεώσεις του και να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόοδος της προετοιμασίας του Φακέλου Πρότασης.
3.Τα καθήκοντα του Αναδόχου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες Ενότητες Εργασιών:
ΕΕ.Ι Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης της προτεινόμενης Πράξης, καθώς και των όρων της χρηματοδότησης.
ΕΕ.ΙΙ Υποστήριξη προς το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος και τους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς κατά το σχεδιασμό της πρότασης:

– υποστήριξη στην περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, στον προγραμματισμό της προτεινόμενης Πράξης και στη σύνταξη του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης,
– σύνταξη είτε συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων, όπως αυτά περιγράφονται στην προαναφερόμενη πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων τευχών δημοπράτησης των Υποέργων και Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα και υποστήριξη στη σύνταξη των αντίστοιχων προδιαγραφών, στοιχείων που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, κλπ.),
– υποστήριξη στη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τρίτους,
– υποστήριξη στην αναζήτηση διευκρινίσεων από τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής,
– υποστήριξη στην ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ καθώς και σε περίπτωση αιτημάτων συμπλήρωσης του φακέλου, υποβολής διευκρινίσεων από τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής.
ΕΕ.ΙΙΙ Εντοπισμός ενδεχόμενων κινδύνων / προβλημάτων που μπορεί να ανασχέσουν την ομαλή υλοποίηση της προγραμματισμένης Πράξης και διαμόρφωση πλαισίου προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.
ΕΕ.ΙV Παροχή συμβουλών επί όλων εν γένει των συναφών με το έργο θεμάτων που ανακύπτουν και συνεχής και λεπτομερής ενημέρωση του Εργοδότη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Φακέλου Πρότασης.

4. Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν τον Φάκελο της Πρότασης, στον οποίο περιλαμβάνεται το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα λοιπά συνημμένα της αίτησης, καθώς και σχέδια: Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, Τευχών Δημοπράτησης υποέργων.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης αποτελεί η τεκμηριωμένη εμπειρία του Συμβούλου και της προτεινόμενης ομάδας του στην υποστήριξη φορέων του πολιτιστικού τομέα-χώρου για την υλοποίηση έργων προβολής και ανάδειξης δράσεων πολιτιστικού περιεχόμενου, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών εφαρμογών, με έμφαση στην υποστήριξη του σχεδιασμού και της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων για τη διοργάνωση αυτών των δράσεων και στην εκτέλεση υποέργων με ίδια μέσα, στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η δυνατότητα του Συμβούλου με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό να υποστηρίξει άμεσα το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος για την προετοιμασία του σχετικού φακέλου και την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εφόσον η προτεινόμενη Πράξη ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ο Σύμβουλος θα λάβει για τις υπηρεσίες του το ποσό των 5.000,00 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί . Σε περίπτωση μη ένταξης της Πράξης για οποιοδήποτε λόγο στο προαναφερόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αμοιβή ή αποζημίωση, το δε Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος ρητά απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής οιασδήποτε δαπάνης ή ανταλλάγματος προς τον Ανάδοχο ή προς οιονδήποτε τρίτο έλκοντος εκ του Αναδόχου δικαιώματα.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετικό φάκελο Προσφοράς το αργότερο μέχρι και την 4η Μαρτίου 2021, ώρα 14:00 στην έδρα του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος , Νίκης 39, Αθήνα ΤΚ 105 57.

 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης