Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
|

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

  ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (1873-1959)

  Ο ιεράρχης

  Ο Ιωακείμ Αλεξόπουλος σπούδασε θεολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Georgetown υπηρέτησε ως εφημέριος στις Η.Π.Α. και το 1923 χειροτονήθηκε επίσκοπος Βοστόνης. Το 1931 εκλέχθηκε μητροπολίτης Φωκίδας. Το 1935 μετατέθηκε στη Μητρόπολη Δημητριάδος, όπου αντιμετώπισε οξυμένα προβλήματα, εκκλησιαστικά και κυρίως κοινωνικά, τα οποία επιδεινώθηκαν στην περίοδο της κατοχής. Σαράντα χρόνια μετά το θάνατό του (1998) αναγνωρίστηκε ως «Δίκαιος των Εθνών».

  Μέριμνα και παραμυθία

  «Ὁ ἀρχιραββῖνος ἔσπευσε μετὰ τὴν ἔξοδόν του ἀπὸ τὸ γερμανικὸν φρουραρχεῖον πρὸς συνάντησίν μου εἰς τὴν Μητρόπολιν. Μοῦ ἐζήτησεν ἐπιμόνως νὰ πληροφορηθῶ ὑπευθύνως καὶ ἐξ ἀπολύτως ἐγκύρων γερμανικῶν πηγῶν, τὰς πραγματικὰς προθέσεις τῶν Γερμανῶν (…) Ἐσκέφθην ἀμέσως τὸν Γερμανὸν πρόξενον Ἔλμουτ Σέφελ (…) ἡ προφορικὴ ἀπάντησις τοῦ ὁποίου ἦταν λακωνικὴ καὶ τελεσίδικος «νὰ φύγουν γρήγορα ἐκ τῆς πόλεως πρὸ τῆς λήξεως τῆς δοθείσης προθεσμίας». Τὸν συνεβούλευσα καὶ ἐγὼ μὲ τὴν σειράν μου τὰ ἴδια καὶ τοῦ ἐπέδωσα συστατικὸν ἔγγραφον ἀπευθυνόμενον πρὸς τοὺς κατοίκους τῶν χωριῶν, τὴν Άντίστασιν καὶ τοὺς ἱερεῖς νὰ τὸν βοηθήσουν ἐν παντί».

  Φύλαξη απαγορευμένων αντικειμένων

  «Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ὡς καὶ τὴν ἑπομένην, μερικοὶ Ἰσραηλῖται συμπολῖται μας μοῦ ἔφεραν νὰ τοὺς φυλάξω πολύτιμα πράγματά των ἠσφαλισμένα εἰς μεταλλικὰ κυτία. Διέσωσα τοὺς μικροὺς αὐτοὺς θησαυροὺς κρυμμένους ὄπισθεν τῶν βιβλίων τῆς βιβλιοθήκης μου καὶ ἀκόμη ἐντὸς τῆς μεταλλικῆς θήκης ἔνθα ἐτοποθέτουν τὴν ἀρχιερατικὴν μου μίτρα. Ὅταν ἐπανῆλθον, μὲ δάκρυα εὐγνωμοσύνης καὶ χαρᾶς καὶ τὰ παρέλαβον, μοὶ προσέφεραν ἰδιαιτέραν συγκίνησιν».

  «Δὲν ἠμέλησα ἐπίσης νὰ ἀπευθύνω τὴν 6.11.1944 δημοσίαν διὰ τοῦ Τύπου ἀνακοίνωσιν. ‘’Οἱ συμπολῖται μας Ἰσραηλῖται ἐπιστρέφουν ἀπὸ τὰ χωριά. Τὰ βιβλία ὅμως τῆς συναγωγῆς καὶ τοῦ ἀρχιραββίνου δὲν ὑπάρχουν. Ὅσοι ἔτυχε νὰ ἔχουν τοιαῦτα βιβλία γραμμένα εἰς τὴν ελληνικήν ἢ ἑβραϊκὴν παρακαλοῦνται νὰ τὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὸν ἀρχιραββῖνον (ὁδὸς Παλαιστίνης 8), καθὼς καὶ φύλλα ἀκόμη κομμένα ἀπὸ βιβλία ἰδικά των. Ἐπίσης καὶ ὅσοι ἔχουν ροῦχα, ἔπιπλα ἢ ἄλλα πράγματα νὰ τὰ ἐπιστρέψουν εἰς τοὺς δικαιούχους διὰ νὰ ζήσουν κι ἐκεῖνοι τώρα ποὺ ἀπεκτήσαμεν ὅλοι τὴν ἐλευθερίαν τῆς πατρίδος μας’’».

  Δείτε την Ψηφιακή Παρουσίαση

  Επιστροφή