Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2019

Αποτελέσματα χρήσης 2016

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Αποτελέσματα χρήσης 2015

Αποτελέσματα χρήσης 2014

Αποτελέσματα χρήσης 2013