Το Μουσείο είναι ανοικτό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023
|

    Διασφαλίζοντας το Μέλλον του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος

    Η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και εκδηλώσεων οδήγησε στη δημιουργία νέων ευκαιριών συγκέντρωσης πόρων, οι οποίες προσελκύουν νέα μέλη και οικονομική υποστήριξη για το Μουσείο. Για να διευρύνει αυτό το πλαίσιο, το Δ.Σ. συνέταξε ένα διεθνές πρόγραμμα εξεύρεσης πόρων, το οποίο στοχεύει στην οικονομική αυτοδυναμία του Μουσείου. Πρόκειται για μία εκστρατεία για τη δημιουργία Κεφαλαίου Προικοδότησης, το οποίο θα διαχειρίζεται ένα ξεχωριστό Ίδρυμα, και θα ελέγχεται από ένα Διεθνή Ελεγκτικό Οίκο, με στόχο τη συγκέντρωση ποσού πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση του κεφαλαίου αυτού, θα είναι σε θέση να καλύψει το 80% τουλάχιστον, των προβλεπόμενων ετησίων εξόδων του Μουσείου μας. Το Δ.Σ. έχει αρχίσει τις εργασίες για τη δημιουργία του Ιδρύματος, που θα ασχοληθεί με τη διαχείριση των προς ανεύρεση κεφαλαίων.

    Το Εβραϊκό Μουσείο εξέδωσε, το 1998, δίγλωσσο βιβλίο παρουσίασης του Μουσείου και γνωριμίας με την ιστορία, τους στόχους και τα μελλοντικά του σχέδια. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει ένθετο, τρίπτυχο, ενημερωτικό φυλλάδιο δωρεών και χορηγιών, το οποίο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την επιλογή δωρεών με αντίστοιχη δυνατότητα αφιέρωσης σε χώρους ή προθήκες του Μουσείου ή χορηγιών για την πραγματοποίηση εργασιών και προγραμμάτων. Το βιβλίο αυτό, καθώς και το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο χρησιμοποιούνται ευρύτατα και με επιτυχία από τα μέλη του Δ.Σ. και από το προσωπικό του Μουσείου, στις επαφές τους με πιθανούς δωρητές και χορηγούς. Ικανός αριθμός καλαίσθητων αφιερωματικών πινακίδων σε διάφορους χώρους και προθήκες του Μουσείου, το μαρτυρούν.