Αποθήκευση των Συλλογών

Ο ρόλος και η πολιτική του Μουσείου στην έκθεση, στην εκπαίδευση και στην έρευνα έχουν άμεση επίδραση στο σχεδιασμό της αποθηκευτικής πολιτικής του, καθώς και των αποθηκευτικών χώρων και συστημάτων. Στο σχεδιασμό των αποθηκευτικών χώρων οι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη ήταν η φύση της συλλογής και ο χώρος που απαιτείται για τη φύλαξή της, η προστασία της συλλογής, ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών και η ασφάλεια των αντικειμένων από φυσικές καταστροφές και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Ακόμη, η χρήση της συλλογής, με βάση την πολιτική του Μουσείου όσον αφορά στις περιοδικές εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά και τα ερευνητικά προγράμματα καθόρισε πόσο ορατή και προσβάσιμη έπρεπε να είναι η συλλογή, για να επιτρέπει, εκτός των άλλων, τον περιοδικό έλεγχο των αντικειμένων.

Άλλοι παράγοντες ήταν η πολιτική του Μουσείου, όσον αφορά στον εμπλουτισμό της συλλογής και τη μελλοντική επέκτασή της και η ανάγκη άμεσης πρόσβασης και επικοινωνίας με χώρους σχετικών δραστηριοτήτων, όπως ο χώρος καταγραφής και τεκμηρίωσης, η κάλυψη της οποίας συνεισφέρει πολλαπλώς στην ασφάλεια των αντικειμένων.